Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

pro SŠ

Prevence šikany pro SŠ

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky SŠ

Lektor: Mgr. Petr Dřínovský

Anotace

Účastníci se naučí odhalovat stádia šikanování, osvojí si poznatky a praktické postupy při řešení zátěžových situací, získají teoretické informace a praktické znalosti, které jim pomohou při jednání s rodiči; osvojí si základní nástroje k ochraně studentů před školním šikanováním

Témata semináře:

1.modul – 7hodin

 1. Pojem šikana, šikana a trestní právo, šikana a kolektiv;
 2. strategie první pomoci při počáteční šikaně, při pokročilé šikaně s neobvyklou formou; psychická šikana dívkami;
 3. kyberšikana, happy slapping, kyberstalking, kybergrooming, sms spoofing;
 4. diskriminace, genderové role, skleněný strop;
 5. zohlednění specifikace žáků SOU, SOŠ, gymnázií

2.modul - 7hodin

 1. Homofobní šikana na středních školách; efektivní působení školy v oblasti primární prevence rizikového chování; v oblasti zařízení návazné péče;
 2. formy zážitkové pedagogiky, modelové situace, zážitkové techniky; hry,
 3. primární prevence pro SŠ, SOŠ, SOU: subkultury

3.modul - 6hodin

 1. Stádia vývoje šikany,
 2. krokové scénáře efektivního řešení šikany, krizový plán;
 3. zážitkové techniky - jak se cítí aktéři;
 4. modelové situace, zážitková pedagogika, práce ve skupinách, hry;
 5. programy primární prevence rizikového chování: workshopy, zážitkové dopoledne, vrstevnické (peer) programy, adaptační pobyty pro první ročníky středních škol;
 6. legislativní otázky související se školou a rizikovými projevy chování - návykové látky, šikana, rasismus, intolerance, syndrom CAN apod.,
 7. spolupráce školy s PČR, OSPOD, odkazování v rámci sociální sítě;
 8. zákony a trestní odpovědnost v ČR. Legislativa: Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MŠMT- 22294/2013-1; Metodický pokyn MŠMT čj. 28 275/2000-22

Výstupy:

 1. Prevence_sikany_metodika.pdf
 2. Videozáznam ze semináře - zpětná vazba ze semináře pro jeho účastníky

 Zpět do menu projektu

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání