Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Vstup školy do sítě Škola podporující zdraví

Obsah této stránky:

Vyhlášení výběrového řízení k zařazení do sítě škol podporujících zdraví pro mateřské školy a školy povinného vzdělávání:

Ředitel Státního zdravotní ústavu v Praze, garant evropského projektu Škola podporující zdraví v ČR, otevírá dnem 1. ledna 2000 průběžné výběrové řízení k zařazení školy do národní sítě škol podporujících zdraví v ČR (Zdravá ZŠ a Zdravá MŠ).

Základní podmínkou pro přijetí školy do výběrového řízení je její písemně vypracovaná čtyřletá koncepce školy podporující zdraví, kterou ředitel/ka školy zašle s přihláškou a případně dalšími dokumenty na níže uvedenou adresu. Přihlášku s koncepcí a dalšími dokumenty zašle škola k výběrovému řízení v termínu, který si sama zvolí.

Pravidla výběrového řízení

 • Konkurzní komise prostuduje projekty a rozhodne, zda splňují formální a věcné požadavky na projekt;
 • několik členů konkurzní komise navštíví příslušné školy, seznámí se s vnitřními podmínkami škol a s autory předkládaných projektů;
 • pozvané školy prezentují svůj projekt (po skupinách cca 5 škol) při jednání u kulatého stolu;
 • garant projektu oznámí výsledky proběhnuvšího kola konkurzního řízení a předá certifikát školám zařazeným do sítě Škola podporující zdraví;
 • škola zařazená do sítě a garant projektu sepíší dohodu o spolupráci.

O dohodách mezi školou a SZÚ k projektu ŠPZ:

 • Dohoda SZÚ – ZŠ, SŠ
 • Dohoda SZÚ – MŠ

Filosofie a metodika programů ŠPZ

Základní informace o programu Škola podporující zdraví najdete v následujících příručkách, které byly za tímto účelem vytvořeny:

 • M. Havlínová, E. Vencálková, (eds.), J. Havlová, I. Lacinová, N. Petrasová, H. Sedláčková, Z. Syslová, L. Šprachtová a kol.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, Praha, Portál 2006 (aktualizovaný dotisk).
 • M. Havlínová, P. Kopřiva, I. Mayer, Z. Vildová a kol.: Program podpory zdraví ve škole, Praha, Portál 1998 (aktualizovaný dotisk vyjde 2. pol. 2006).
 • Měsíčník Učitelské listy (vydává agentura Strom). Od roč. 2000-01 do roč. 2005-06 publikovaly ob číslo samostatné tematické přílohy programu Škola podporující zdraví nebo např. v roč. 2005-06 to byl dokonce celoročníkový seriál Průvodce Výchovou ke zdraví.

Publikace vydalo: 

MŠMT ČR školám předškolního a povinného stupně vzdělávání doporučuje realizaci programu ŠPZ (pro MŠ č.j. 17147/95-24, pro ZŠ č.j. 24 028/98-22).

Jak se připravit na vstup do sítě ŠPZ

Postup je společný pro školy základní (+ další povinného vzdělávání) a školy mateřské – přihlásit do programu se mohou také školy střední – doporučená metodika je jako pro ZŠ.

Škola, která projeví zájem o vstup do sítě, projde určitým procesem přípravy. Příprava spočívá v dosažení komunikace, spolupráce a dohody mezi co nejvíce lidmi ve škole jako předpokladu pro týmovou práci, kterou naplňování programu ŠPZ vyžaduje ze sobě vlastní podstaty.

Doporučené kroky přípravy:

1. Iniciativa a studium příruček k programu ŠPZ

Základní kádr školy (nejenom vedení) se seznámí s filozofií a metodikou programu Škola podporující zdraví, která je obsažena ve dvou základních rukovětích: (M. Havlínová, E. Vencálková, (eds.), J. Havlová, I. Lacinová, N. Petrasová, H. Sedláčková, Z. Syslová, L. Šprachtová a kol.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, Praha, Portál 2006 (aktualizovaný dotisk) a M. Havlínová, P. Kopřiva, I. Mayer, Z. Vildová a kol.: Program podpory zdraví ve škole, Praha, Portál 1998 (aktualizovaný dotisk vyjde 2. pol. 2006)), a využije i dalších dostupných doplňkových publikací.

2. Rozšiřování okruhu informovaných, čtení, dílny, diskuse, kontakty v síti ŠPZ

Ti, kteří se seznámili s programem Škola podporující zdraví, informují o něm další lidi ve škole, aby rozšířili okruh obeznámených pro budoucí debatu. Ředitel, pedagogický sbor, zaměstnanci, rodiče, starší žáci, případně i partneři školy se scházejí, poskytují si informace a vedou diskuse o programu, jeho filozofii a metodice, vyměňují si názory, uvažují o potřebách a možnostech školy z hlediska programu. V případě nejasností hledají zdroje hlubších informací (literatura, přednášky, kurzy, konzultace).

3. Společné rozhodnutí o přijetí programu ŠPZ

Po této době studia a diskusí se ujasní, zda se lidé ve škole identifikují s programem ŠPZ a zda si ho přejí realizovat. To je situace, kdy se již mohou rozhodnout, zda se chtějí přihlásit a začít si připravovat svůj školní projekt.
V této fázi je důležité, aby došlo ve škole k otevřenému jednání za účasti většiny výše zmíněných aktérů školy, aby bylo velmi určitým způsobem zřejmé, že jde o rozhodování a aby rozhodnutí, které účastníci přijmou, bylo výrazem skutečně jejich vůle (ano nebo ne). Může se ukázat, že k přijetí účasti školy v programu by vůle a zájem byly, ale že účastníci mají nejasnosti nebo i pochybnosti. Potom to znamená, že předchozí kroky přípravy nebyly dostatečně dlouhé a důkladné, že předpoklady ještě nedozrály a že je třeba v přípravě pokračovat a její kvalitu zlepšit.

4. Využití možnosti podat předběžnou přihlášku garantovi

Jestliže se lidé ve škole rozhodli pro program Škola podporující zdraví, mají možnost školu předběžně ohlásit svůj zájem o přijetí do sítě ŠPZ garantovi projektu Zdravá škola, Státnímu zdravotnímu ústavu. Učiní tak formou tzv. předběžné přihlášky.

Škola deklaruje svůj zájem dopisem, který bude v rozsahu cca 1-2 stran (na jednom listu A4) obsahovat:

 • úplný název a adresu školy, číslo telefonu/faxu/emailovou adresu a jméno ředitele/ky
 • prezentaci školy (základní údaje vč. názvu přijatých vzdělávacích programů)
 • odpověď na tři otázky:
 1. proč školu program Škola podporující zdraví zajímá?
 2. kdo všechno projevuje o program ŠPZ zájem (ředitel, učitele, rodiče, žáci, obec, jiný partner)?
 3. co od programu ŠPZ pro sebe očekává?

 

Předběžnou přihláškou si škola vytvoří možnost kontaktu s koordinačním pracovištěm garanta programu Škola podporující zdraví.


Předběžná přihláška bude úředně zaregistrována, pokud ji škola zašle v doporučené zásilce na adresu přesně dle vzoru:
Národní koordinátorka programu Škola podporující zdraví
Centrum zdraví a životních podmínek, Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

5. Volba postupu ke zpracování školního projektu v týmech

Rozhodnutím o záměru účastnit se programu Škola podporující zdraví a případnou předběžnou přihláškou k zařazení do sítě ŠPZ, vstupuje škola do fáze tvorby svého vlastního školního programu. Zvolí si postup, podle něhož si bude připravovat projekt, přičemž může buď využít nabídky Státního zdravotního ústavu na absolvování výcviku k přípravě projektu nebo si vystačit s popisem metodiky tvorby projektu, jak ji poskytuje rukověť Program podpory zdraví ve škole (III.část) a příručka Naše MŠ na cestě ke zdraví (1997).

6. Rozvinutí týmové práce ve škole na projektu

Podle zvoleného postupu začne konat přípravné práce k vypracování projektu pro realizaci svého programu školy podporující zdraví.
Nejdůležitějším krokem tvorby programu je analýza výchozí situace ve škole z hlediska naplňování principů a zásad programu ŠPZ. Z výsledků analýzy se snáze odvíjejí realizovatelné, řiditelné a zhodnotitelné cíle (koncepce školy podporující zdraví nebo podle staršího označení rámcový projekt) a z takto stanovených cílů přiměřené prostředky a činnosti (prováděcí plán).
Proběhla-li přípravná fáze ve škole dostatečně dlouho a kvalitně, to znamená, že bylo dosaženo spolupráce a dohody, ukáže se to na pracích spojených s analýzou stavu školy z hlediska podpory zdraví. Analýza musí být výsledkem týmové práce, aby byla co nejblíže realitě, jinak je bezcenná a nestane se dobrým nástrojem k dalším krokům, jejichž správnost a užitečnost je pak rovněž ohrožena.

7. Písemný produkt týmového zpracování projektu

Písemné zpracování školního projektu pro realizaci programu podpory zdraví je kvalitativně novým stupněm v rozvoji školy. Bude-li se mu škola věnovat, podaří se jí tím vytvořit kvalitního pomocníka, který bude plnit nejméně tři funkce najednou:

 • především škole bude sloužit jako dobrý nástroj k řízení její činnosti;
 • za druhé se jím škola bude prezentovat svým partnerům a na veřejnosti
 • a za třetí jej škola bude moci předložit garantovi programu ŠPZ k výběrovému řízení, jakož i komukoliv dalšímu a získat tím jeho posouzení

Oceňované přednosti ŠPZ

Škola má především možnost využít rukovětí program podpory zdraví ve škole, pro vlastní práci tím, že si vypracuje program podpory zdraví pro svoje podmínky a potřeby. Kromě toho program poskytuje škole i obecnější metodiku, kterou může aplikovat i na podobné účely pedagogické a manažerské (např. pro vypracování jiného projektu školy).

Otevře se jí možnost být v přímém kontaktu s garantem a odborným centrem projektu Škola podporující zdraví v ČR, který zabezpečuje jednak kontakt s evropskou sítí škol podporujících zdraví, jednak zpracovává materiály a organizuje vzdělávací aktivity (semináře, dílny, letní školy) v zájmu rozvoje škol v síti.

Získá možnost být v kontaktu se školami téže orientace a vyměňovat si s nimi zkušenosti.

Vypracovaný projekt vytváří předpoklad, aby se škola mohla dílčími projekty ucházet o poskytnutí finančních prostředků z nejrůznějších existujících zdrojů.

Jak vytvořit projekt podpory zdraví ve vlastní škole

Školy zařazené do sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ) v ČR mají vypracovánu dlouhodobou koncepci rozvoje své školy.
Jejím cílem je vytvořit školu, která respektuje a podporuje zdraví všech lidí ve škole (dětí, učitelů, rodičů), podporuje zdraví lidí ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, sociální a duchovní) a v rovnováze s prostředím přírodním a společenským.

Koncepce rozvoje školy, která je založena na programu podpory zdraví, ovlivňuje ducha celé školy, podporuje aktivní spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodiči, vede k vytváření vhodné atmosféry a podmínek pro veškerou výuku a učení, vede děti ke zdravému způsobu života a k odpovědnosti za své zdraví. Zlepšuje vztahy mezi školou, společenstvím obce a jejími strategickými partnery. Program podpory zdraví se tak stává uceleným prostředkem primární prevence rizik ohrožujících zdraví, od rizik zdravotních až po rizika sociálně patologická.

Jedná se o dlouhodobý proces, jehož vývoj je dán různými podmínkami každé školy. Z tohoto důvodu si škola vytváří písemnou verzi dlouhodobé koncepce rozvoje podpory zdraví (projekt podpory zdraví), protože pak může vyhodnocovat to, co se podařilo změnit a v jaké kvalitě.

Cesta jak toho společně ve škole dosáhnete:

 • Studujte odbornou literaturu, diskutujte o svých názorech k dané problematice, navštivte některou školu podporující zdraví.
 • Rozhodněte se zda chcete program podpory zdraví realizovat.
 • Vytvořte si pracovní týmy, ať vše můžete řídit a vyhodnocovat.
 • Proveďte podrobnou a věrohodnou analýzu naplňování zásad programu podpory zdraví (+,-), která bude základem pro stanovení dlouhodobých cílů rozvoje školy.
 • Řekněte si čeho chcete za 4 roky dosáhnout při realizaci zásad a proč toho chcete dosáhnout.
 • Společně najděte řešení, jak toho dosáhnete a podle jakých ukazatelů poznáte, že jste něčeho dosáhli.
 • Naplánujte si co a jak budete realizovat v nejbližším období.
 • Napište si svůj projekt podpory zdraví, doplňte jej představením školy, prezentujte jej svým strategickým partnerům a získejte jejich podporu (rodiče, obec, ŠÚ …).
 • Pošlete svůj projekt do SZÚ Praha, garantovi projektu ŠPZ, včetně všech příloh (analýza, prováděcí plán) a staňte se členem sítě ŠPZ.

Obsah písemné verze:

1. Představení školy (kdo projekt předkládá a proč jej vytvořil)

 • identifikační údaje
 • vlastní představení

2. Analýza školy z hlediska zásad Programu podpory zdraví ve škole ( výchozí stav jak jsme na tom z hlediska podpory zdraví)

 • souhrnná (konečná ) analýza

3. Rámcová koncepce podpory zdraví (představa cílů a prostředků, čeho a jak chceme dosáhnout)

 • definování cílů z hlediska analýzy jednotlivých zásad
 • pojmenování prostředků, kterými cíle zrealizujeme
 • pojmenování hodnotících ukazatelů

4. Prováděcí plán (konkrétní opatření pro určitý rok, čím, kdo a jak přispěje k naplnění cílů podpory zdraví v naší škole)

 • rozpracování řešení dlouhodobých cílů až do konkrétních výstupů, které můžeme vyhodnotit

5. Posouzení projektu

 • zpětná vazba posuzovatelů k posuzovanému projektu
 • hodnotící kriteria k posouzení jak se nám daří projekt realizovat

Organizace programu Škola podporující zdraví (ŠPZ) – schéma

Organizační vazby mezi evropským a národními programy Škola podporující zdraví naleznete v následujícím souboru:

Soubor ke stažení:

 

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání