Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Závislosti

 

Doporučené metodiky

Obsah této stránky:


Programy pro MŠ a I. stupeň ZŠ

Mohlo by se zdát, že problém kouření se předškolních dětí netýká a že protikuřácká výchova je v tomto věku předčasná, nevhodná a zbytečná. Současné poznatky psychologů nás však vedou k poznání, že právě předškolní období je velice významné pro rozvoj dětské osobnosti, resp. pro vytvoření relativně trvalých osobnostních charakteristik. Ukazuje se, že vše, co do dítěte v tomto věku „výchovně uložíme“ se zhodnocuje daleko později v jeho životě. Právě období prvních šesti let života dítěte tak může být důležité pro položení základů jeho zdravých životních návyků včetně odmítavého postoje ke kouření. Samozřejmě je nutné respektovat dětskou přirozenost a chránit děti v jejich dětství a nevinnosti. Není ale dobré zavírat oči před problémy, které nastanou. Lepší je dětem pomoci, aby lépe a pravdivě poznávaly svět, který je obklopuje a který na ně čeká; je dobře děti připravit, aby byly schopny snáze čelit nejrůznějším nástrahám, úskalím a rizikům, které život přináší a které ohrožují zdraví.

My nechceme kouřit ani pasivně - pro MŠ

Výchovný projekt je připraven pro děti z MŠ, předpokládá aktivní zapojení učitelek. Autorkou programu je MUDr. Gabriela Černohousová a kolektiv pracovníků hygienické stanice v Blansku. Na tento program volně navazuje dlouhodobý preventivní program "Normální je nekouřit" určený pro celý I. stupeň základní školy  rozdělený do 2. etap. I etapa pro 1-3. třídu a II. etapa pro 4. a 5. třídu. (viz.  níže program Normální je nekouřit). Na program Normální je nekouřit navazuje volně další dlouhodobý program výchovy k nekuřáctví "Kouření a já", určený pro 6.-9. třídy. Všechny tyto programy společně vytváří možnost aplikovat souvislé kurikulum protikuřácké výchovy pro děti vě věku od  5-14 let.

Normální je nekouřit - pro I. stupeň ZŠ

Normální je nekouřit je program, který vznikl ve spolupráci Pedagogické a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ligy proti rakovině Praha , jako program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). První díl programu byl dokončen a pilotně ověřován v letech 2005-2006. Postupně byly dokončovány díly pro celý I. stupeň základní školy a v roce 2008 pilotně ověřen program pro 4. třídu. V roce 2010 plánujeme uspořádat další navazující seminář, kde bude představena metodika pro 5. třídy.
Program Normální je nekouřit volně navazuje na programy využívané v mateřských školách ("Já kouřit nebudu a vím proč", "My nechceme kouřit ani pasivně") a lze navázat na II. stupni ZŠ programem "Kouření a já", který byl vytvořen stejnými autory (Hrubá, žaloudíková 2001).
Výhodou programu je proto jeho ucelenost a možnost výchovného působení od mateřských škol až po 9. ročník základních škol. O školách, které metodikou disponují v Pardubickém kraji Vás informujeme v sekci Příklady dobré praxe.
Všechny díly programu jsou akreditovány MŠMT. Dle zájmu škol pořádáme pro učitele metodické semináře. V Pardubickém kraji byl realizován projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi, jehož součástí byla tvorba tohoto programu pro interaktivní tabule typu Smartboard. V současné době existují 2 verze interaktivních programů vycházející z tištěných metodik - verze pro 2.-3. třídu a verze pro 4.-5. třídu. K programu lze využít též metodické listy pro učitele -volně ke stažení.

Učitelé se zájmem o využití komplexního programu Normální ne nekouřit nás mohou kontaktovat nebo se přímo obracet na autora programu: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, PedF MU, e-mail: zaloudikova[zav]ped.muni.cz. Pod náhledy metodických materiálů je odkaz, kde je možné materály objednat.

Aktuální informace a podrobnosti k programu naleznete na internetové adrese:

www.ped.muni.cz/normalnijenekourit ->

Náhled metodických materiálů k programu pro 1.- 3. třídu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodické materiály k programu pro 4. - 5. třídu:

Metodické materiály v tištěné i elektronické verzi lze objednávat na adrese vydavatelství:

MSD, s r.o., Brno, Tel.: 541 242 966 ; 603 475 185, Email: info[zavinac]msdbrno.cz

Aktualizováno 9.9.2015

Já kouřit nebudu - pro MŠ

Program je volen způsobem, aby co nejpřirozeněji zapadal do výchovného prostředí mateřské školy i do běžných aktivit. Obsahuje celkem 6 tématických bloků. Zahrnuje základní poznatky o lidském těle, pohádky a společenské hry zaměřené na správné životní návyky. Součástí programu je audio nahrávka s pohádkami v podání známých hereckých osobností.

 

Metodika protidrogové prevence FILIA - pro MŠ i ZŠ

Metodika drogové prevence pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Metodická příručka je koncipována tak, že kromě úvodních informací zde systematicky naleznete ke každé kapitole její výchovný cíl, potřebné pomůcky (např.pohádka – součást metodiky) a návod práce s dětmi v její konkrétní podobě (jak s dětmi hovořit o drogách). Metodika objasňuje i některé problematické názory na tato témata a pokouší se rozptýlit obavy z nepřiměřenosti o těchto tématech s dětmi raného věku hovořit.

»»» Prolink na inovované a doplněné metodické materiály v rámci projektu "Výchova ke zdraví v pedagogické praxi" (2012-2015).

 

Metodické příběhy a pohádky k doplnění metodiky
Pedagogové, kteří byli proškoleni Institutem Filia k provádění protidrogové prevence mohou využít při své práci s dětmi další metodické příběhy, které Vám zde nabízíme.

(pohádka vhodná pro 3. - 5. třídu k probírání alkoholu – tato pohádka nahrazuje pohádku "Opilá studánka", která byla určena mladším dětem)

Nestačí však dítěti pohádku jen přečíst a předpokládat, že dítě ihned pochopí všechny souvislosti jako dospělý člověk. Z tohoto důvodu je nejdříve vhodné s dítětem pohovořit o jeho vlastním prostředí, které dobře zná, o tom, s čím se dítě již setkalo, to dítě přiměje více se zamyslet (ještě lépe, probírá-li se téma spolu s ostatními dětmi v kolektivu). Takto si dítě mnohem lépe zapamatuje, co jsme mu chtěli pohádkou vlastně sdělit.

(4. - 5.třída - problémy s trémou a sociálními zábranami)

Náhled metodiky pro učitele MŠ a I. stupeň ZŠ

Fotografie z metodického semináře pro učitele z Pardubického kraje (KHS Pk, 2007)

součástí seminářů je promítání videokazet s nácvikem práce s dětmi


Programy pro II. stupeň ZŠ

Kouření a já

- ucelený program k prevenci kuřáctví pro 6. - 9. třídy základních škol, který kontinuálně navazuje na zde uvedené programy pro I. stupeň.

Jak se nestát závislákem

- interaktivní zábavný program pro "…náctileté" (žáky ZŠ, SŠ, SOU, školská a výchovná zařízení) s tematikou primární prevence sociálně patologických jevů.

Jde o soutěžní formu programu s moderátorem, probíhá ve dvou vyučovacích hodinách na několika stanovištích. Škola si "na zakázku" volí 4-5 témat podle zájmu a potřeb a to z celkem 10 tematických okruhů:

 1. Od experimentu k závislosti (používají se magnet. karty, rysy závislosti)
 2. Kouření (příběh)
 3. Alkohol (slepá mapa lidského těla, použití dioptr. brýlí, alkohol. test, jak bezpečně pít, odbourávání alkoholu)
 4. Drogy
 5. Virtuální realita - závislosti na informačních technologiích
 6. Poruchy příjmu potravy
 7. Jsem takový? - zkoušej, ale nepokoušej (hledání sebe samého, riskér nebo opatrník?)
 8. Asertivita - jak se ubránit
 9. Rozhodování
 10. Reklama - jak nenaletět - mocný svět médií (deštník sebeúcty a ochranné faktory)

Během programu se klade důraz na:

 • Informace
 • Rozvoj osobnosti
 • Nácvik sociálních dovedností

Jaké jsou technické požadavky na realizaci programu?

 • tělocvična, sál, klubovna nebo 2 učebny (na jedno tematické stanoviště se předpokládá cca 15 m2)
 • ozvučení se zesilovačem

V rámci tohoto programu byla proškolena řada lektorů z 6 krajů České republiky.

Kdo je autorem programu?

Mgr. Alena Neumannová, MUDr. Pavla Vokřínková, PhDr. Zdenka Žídková (Zdravotní ústav se sídlem v Brně, oddělení podpory zdraví).

Projekt byl pilotně realizován v roce 2005 za finanční podpory MZ ČR.
V současné době poskytne informace o realizaci programu SZÚ Praha, detašované pracoviště Brno – Centrum zdraví a životních podmínek, Mgr. Alena Neumannová.

 

Řekni drogám NE!

Nejedná se o metodiku programu v pravém slova smyslu, ale o komponovaný 90 minutový pořad primární protidrogové prevence určený pro děti od 10-15 let a mládež od 15-19 let. Program se koná za účasti odborníků zaměřených na problematiku závislostí, je organizován společností Medea Kultur, s.r.o a podporovaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

V rámci 90 minutového pořadu je připraven cca 20 minutový úvodn film a následuje strukturovaná diskuse s odborníky. Odborníci během programu věnují dostatečný prostor i problematice legálních drog a jejich rizikům, marihuaně, právním důsledkům, čichání ředidel, akutnímu ohrožení stavu a první pomoci. Mimo to byl kladen důraz na význam fyzické aktivity v souvislosti s přirozeným výskytem endorfinů v těle. Děti se dozví, jak se zachovat, setkají-li se u svých blízkých nebo kamarádů s problémem týkajícím se drog. Pořad je doplněný hudebním doprovodem s tematickými texty.

Více informací přinášíme v sekci Příklady dobré praxe. Program doporučujeme!

Kontaktní adresa poskytovatele programu:

Medea Kultur, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Ing. Martina Pokorná, e-mail: pokorna@medeakultur.cz

Odkaz na internetové stránky pořadu: www.reknidrogamne.cz ->

V rámci programu byla vydána publikace Drogy. Poznej svého nepřítele. Počet stran 27, přepracované a doplněné vydání, odborný poradce publikace: MUDr. Jiří Presl s využitím materiálů národní protidrogové centrály PČR. Publikaci vydalo vydavatelství Medea Kultur, s.r.o. ve spolupráci s VZP ČR.

Náhled publikace:

 


Program pro SZŠ, VOŠ zdravotnickou a fakulty zdravotnických studií

Nekuřácké zdravotnictví

Autor programu: prof. doc. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno.

Program Nekuřácké zdravotnictví je určen studentům zdravotnických povolání k dalšímu doplnění informací a dovzdělání se v otázkách kuřáctví. Sleduje tyto hlavní motivy:

zvýšit odborné znalosti posluchačů o kouření jako o drogové závislosti a jeho následcích na zdraví

snížit prevalenci kuřáků mezi zdravotnickými pracovníky

zvýšit pocit zodpovědnosti budoucích zdravotnických pracovníků za motivování pacientů k odvykání

naučit zdravotníky účinně pomáhat při odvykání kouření

K naplnění cílů programu se předpokládá jeho zařazení do výuky jako celku. Metodika programu je zpracována způsobem, aby vhodně doplňovala výuku v odborných předmětech o rizika kouření v porovnání s etiologií konkrétních onemocnění. Při implementaci programu do prostředí školy je nezbytná aktivní účast školního metodika prevence.

Sledování výsledků intervenčního programu, tj. odborných znalostí, postojů ke kuřáctví, dovednosti žákyň a také spolupráce učitelů při realizaci programu napomáhají jeho vyšší efektivitě.

Aktuálně o realizaci programu v Pardubickém kraji: V Pardubickém kraji je program realizován v plném rozsahu na Střední zdravotnické škole ve Svitavách (od roku 2001), v Ústí nad Orlicí (od 2004) a od roku 2006 také v Chrudimi. Střední a vyšší zdravotnická škola v Pardubicích realizuje program Nekuřácké zdravotnictví v omezeném rozsahu. S výsledky hodnocení programu se můžete seznámit na www.khspce.cz pod odkazem Stálé rubriky / Preventivní programy.


Učíme se s policií

– projekt primární prevence sociálně-patologických jevů vypracovaný a realizovaný východočeskou policií ČR pro žáky 1. — 9. ročníků ZŠ, zejména však pro 5. - 6. třídy. Pilotně byl tento program realizován na 12 školách pardubického okresu již v roce 2001, postupně je však využíván v rámci celé České republiky. Jedná se o ucelený cyklus přednášek s využitím pracovních listů, kvízů, her, videoprojekce atp. a zahrnující například tato témata: Doprava, Představuje se policie, Šikana, Drogy, Normativní systém společnosti atd. Výhodou programu je vypracovaný evaluační systém.
Podrobné informace o programu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra / bezpečnost a prevence / Policie ČR Hradec králové


Dotazníky

Dotazník pro zjišťování závislosti na nikotinu u mladistvých kuřáků

Jedná se o podrobnější verzi rozšířeného dotazníku pro dospělé kuřáky dle Fagerstroma. Vychází zároveň z předpokladu, že za pravidelné kouření se u nedospělých kuřáků považuje již jedna vykouřená cigareta týdně, zatímco u dospělých je to jedna vykouřená cigareta denně.

Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti

- (dle Tartera), autoři české verze: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr.Ladislav Csémy, doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

Vydal: Státní zdravotní ústav (1998), počet stran 48

Jde o příručku určenou především pro praxi pedagogů, psychologů, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, dorostových lékařů, kurátorů, sociálních pracovníků a všem těm, kdo chtějí pomáhat rizikovějším dospívajícím. Užitečnost Tarterova dotazníku spočívá hlavně v tom, že pomáhá identifikovat problémové oblasti v životě dospívajícího.

Jaký je rozdíl mezi psychologickými testy, např. na osobnost, a "Dotazníkem pro dospívající"?
Dotazník pro dospívající při posuzování osobnosti nebo intelektu neposkytuje tak přesné informace jako zmíněné testy a nemůže je v tomto směru nahradit. Na druhou stranu si ale "Dotazník pro dospívající" více všímá různých stránek života adolescenta a poskytuje širší pohled na jeho problémy. V tomto směru může tedy klasické psychologické testy vhodně doplňovat a dá se použít i tehdy, když není podrobné psychologické vyšetření možné nebo nutné.

Zadávání a vyhodnocování dotazníku nevyžaduje psychologické vzdělání! Vyhodnotit si jej mohou i sami dotazovaní (středoškoláci).
Umožňuje taktéž porovnání s rodinou nebo blízkým příbuzným dotazovaného. Výhodou dotazníku je, že nepřímo identifikuje i ty oblasti, kde je dospívající relativně úspěšný, zdravý nebo v dobré situaci. Dotazník lze použít také jako součást posilování motivace ke změně. Opakovaně jej lze použít u osob závislých na návykových látkách.
Dotazník je určen pro dospívající 15–19 let, avšak lze jej s úspěchem použít od 13 let (dolní ani horní hranice není striktně omezena, záleží na schopnosti pochopit otázky a zodpovědět je).

Dotazník je ke stažení v dokumentu word na adrese: http://www.drnespor.eu/tartk8.doc ->.

V případě, že se Vám nepodaří z jakéhokoli důvodu publikaci z výše uvedeného odkazu stáhnout, neváhejte nás kontaktovat.

 

 


Metodické příručky

náhled publikace Informační a poradenská příručka pro starší děti a dospívající, rodiče a  pedagogy, ale v podstatě pro všechny,  kdo se zajímají o různé aspekty drogového životního stylu. V textu naleznete srozumitelné odpovědi na otázky, které často kladou rodiče dětí, které ve větší či menší míře uživají drogy. Inspirována je též zkušenostmi z besed s dětmi ve školách nebo poradenském centru Arkády.

Příručku vytvořilo sociálně pedagogické centrum ARKÁDA v Písku v roce 2007, v roce 2009 vyšlo 2. upravené a doplněné vydání.

Autoři: Roman Pešek

Andrea Vondrášková

Ondřej Veselý

Recenzoval: Doc. PhDr. O. Matoušek, CSc.

Příručku uveřejňujeme s laskavým svolením Mgr.Romana Peška.

Publikace Drogová závislost aneb běh po krátké trati, pdf. (1,58 MB)

 

 

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí - příručka o efektivní školní drogové prevenci

Metodka vytvořena v Nizozemí, v ČR vydal Úřad vlády jako své 1. vydání v českém jazyce (2005)

ISBN: 80-86734-38-2

Jak vytvořit ve škole zdravější prostředí - protidrogová prevence - publikace v pdf. (3,22 MB)

Bažení (craving). Společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání

Metodická příručka o tom, co je craving (bažení) a jak ho zvládat nalezneme v publikaci prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc. a PhDr. Ladislava Csémyho (1999).

Publikace Bažení (craving) v pdf. (421 kB), 80 str.

Rozhodni se...příručka pro život bez drog

Vydal: Státní zdravotní ústav, Praha (1996), počet str. 168, formát publikace A4

ISBN: 80-7071-037-3

Příručka "Rozhodni se..."je určena k výuce prevence drogových závislostí a zdravého životního stylu. nabízí náměty pro interaktivní přístup k nabývání znalostí o zneužívání návykových látek. Kniha může být používána samostatně nebo může sloužit jako doplňková cvičebnice k jiným učebním textům. Nabízí řešení využitelná v praktickém životě, nácvik získání potřebných povedností, šanci přemýšlet kriticky o východiscích a specifické aktivity k procvičení a aplikování na konkrétní situace žáků (studentů).

Rozhodni se...pomůže ujasnit si postoje a způsoby jednání ve vztahu k alkoholu a k ostatním návykovým látkám.

Při uspořádání knihy jsou jednotlivá témata vysvětlena na první straně každé čtyřstránkové kapitoly. Tento úvod poskytne základ pro následující cvičení a další aktivity. Aktivity jsou v knize přehledně označeny symboly "informace", "cvičení", "skupinová cvičení", "osobní úkoly".

Publikaci nemáme možnost poskytnout Vám v elektronické podobě, můžete si ji však u nás zapůjčit.

 

Prevence užívání tabáku, alkohou a jiných drog u dospívajících

Moderní metody pro nácvik psychosociálních dovedností zvyšujících sebedůvěru.

Autoři: Roman Pešek, Kateřina Nečesaná

Vydal: Arkáda- sociálně psychologické centrum, Písek za finanční podpory MZ ČR v rámci dotačního programu Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví 2009, projekt č. 9971 Buď IN.

Formát publikace: A5, počet str. 73

ISBN: 978 -80-254-5971-3

Prevence užívání tabáku, ...publikace v pdf. (1,7 MB)

 

Gambling - metodická příručka pro prevenci gamblingu

Autor: Phr. Magdalena Frouzová

Recenze: PhDr. Ladilav Csémy

Vydal: Státní zdravotní ústav Praha, 1997, 1. vydání, 23 str.

ISBN: 80-7071-078-0

Příručka nabízí cvičení, jejichž cílem je uvědomit si, případně se naučit, co s tímto jevem souvisí (část I.) a jak se chovat v případě, že jde již o problém (část II.). tato cvičení se nezabývají závislostí na hazardní hře, pouze se tohoto jevu někde dotýkají. Cvičení jsou určena od 14 let,

především pro dospívající a mladé lidi, je však možné je upravovat dle věku.

Metodika prevence ve školním prostředí

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Cílem prevence není samoúčelné poskytování informací o návykových látkách. Cílem prevence je:

 • předcházet tomu, aby žáci zneužívali návykové látky včetně alkoholu a tabáku
 • jestliže to není možné, posunout setkání s návykovými látkami včetně tabáku a alkoholu do pozdějších let, kdy se poněkud zvýší odolnost  asníží rizika
 • omezit experimentování s návykovými látkami, jestliže k němu dochází
 • předcházet zdravotním poškozením působeným návykovými látkami včetně závislosti
 • Efektivní preventivní programy ovlivňují postoje žáků a především jejich chování.

V elektronické podobě je zde se svolením autora k dispozici materiál, který může pedagog tvořivě ve své práci využít. Program je koncipován jako navazující ve 2 ročnících s minimální časovou dotací 10 hodin v prvním roce a dalších 5 hodin ve druhém roce.

Výhodou programu je, že zahrnuje nácvik sociálních dovedností a dalších dovedností potřebných pro život (life skills), zvládání stresu, relaxace, řešení problémů. program vychází z poměrů v České republice.

Metodika prevence ve školním prostředí - program založený na dovednostech pro život, pdf. (379 kB)

Příručka pro život ve 21. století

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Příručka je určena mladým lidem a nabízí jim jak zvolit správnou cestu k dosažení cílů, jakými jsou např. tyto hodnoty: Být šťastný a zbytečně netrpět · Být zdravý · Žít v bezpečí · Být soběstačný · Mít dobré vztahy s druhými lidmi · Být úspěšný · Mít zajímavý život · Uplatnit své schopnosti a nadání.

Příručka  je v rozsahu 59 stran, verze z 26. 4. 2004

Výběrem z témat:

 • O motivaci a brainstormingu
 • O návykových látkách
 • O lepších možnostech
 • O sebevědomí
 • O zvládání strachu a úzkosti
 • O zvládání smutku
 • O hněvu
 • O tělesné bolesti
 • O tom, jak tvořivě řešit problémy
 • O tom, jak zvýšit sebevědomí
 • O tom, co poradit, když má někdo problém
 • O AIDS
 • O sociální dovednosti, dovednostech sebeprosazení a odmítání
 • Empatie aneb Umění se vcítit
 • O smíchu
 • O reklamě a sebeobraně diváka, čtenáře, spotřebitele
 • O počítačích a Internetu
 • O zdravém životním stylu
 • O spánku
 • O tom, jak přežít v dopravě
 • O prevenci násilí a zvládání konfliktů
 • O tom, jak naslouchat, hovořit, přesvědčit
 • O člověku a společnosti

Stáhnout Příručku pro život ve 21. století elektronicky, (Doc., 800kB)

Vloženo 24.3.2014


 

Cesta labyrintem města - interaktivní metodická pomůcka pro prevenci rizikového chování

Autor: Prev-centrum, s.r.o.

Cesta labyrintem města je desková hra vytvořena odbornými pracovníky v oblasti prevence rizikového chování na základě osobních zkušeností při realizací programů primární prevence. Desková hra byla pilotně ověřena a doplněna o náměty z praxe tak, aby byla co nejlépe využitelná, přitom však splňovala nároky preventivního programu. Její vývoj do současné podoby trval několik let. Hra je určena k využití ve školách, klubech, rodinách, zařízeních pro děti a mládež, dětských domovech, domech dětí a mládeže... Při hraní si hráči sdělují své znalosti z různých oblastí rizikového chování, při plnění herních úkolů navíc trénují svoje sociální a komunikační dovednosti. Je využitelná pro všechny cca od 10 let a doporučujeme, aby byla koordinována zkušeným pedagogem či pracovníkem v oblasti prevence rizikového chování, jinak hra plní pouze zábavnou funkci.

Hra obsahuje 3 úrovně náročnosti, 365 otázek z oblasti šikany, užívání návykových látek, rizikového sexuálního chování, xenofobie, gamblerství, sektářství a další témata. S tématy lze pracovat samostatně nebo ponechat témata náhodně "zamíchaná"...tak, aby průběh hry nejlépe odpovídal očekávaným cílům a výstupům.

 • hra je zábavná
 • vzdělávací
 • dobře designovaná
 • spojení zábavy a vzdělávání

Koncepce hry předpokládá časový limit 1 nebo 2 vyučovacích hodin pro 4 -20 hráčů najednou a s možností rozdělení hráčů do 2 nebo 4 skupin po max. 5 hráčích. Hra obsahuje 6 stanovišť (škola, parkoviště, park, sídliště, hospoda, klub), které hráči absolvují posunem figurky po hracím poli za současného hodu kostkou.

Pro využití hry jako metodické pomůcky je nutné, aby byli učitelé proškoleni (jsou v roli vedoucích hry - posuzují správnost odpovědí, korigují je).

Zdroj: workshop na Konferenci primární prevence rizikového chování (Praha 2012)

Odkazující zdroje:

http://www.cesta-mestem.org/ ->

www.prevcentrum.cz ->

Kontaktní osoba pro sjednání workshopu: Bc. Miluše Stehlíková (Tel.: 242 498 335)

Pozn.: Školám v Pardubickém kraji je možné deskovou hru zapůjčit.

Vloženo 31. 3. 2014

 

 


Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé - pro zdravotnické profese

 

tento manuál, který je vodítkem pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese zahrnuje metodologii skríngových postupů a přímé intervence, doporučení na specializovanou péči v tématech užívání alkoholu, tabáku, lékových závislostí, drog, nealkoholových drog a hazardních her.

Autor: Ladislav Csémy a kolektiv

Vydal: CEPROS, Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s za podpory MZČR v r. 2013

ISBN 978-80-260-7070-2

Ke stažení_manuál.pdf

Vloženo 2. 11. 2017

fotogalerie
počet fotografií: 1
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání