Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Závislosti

Příklady dobré praxe

Obsah této stránky:


Příklady dobré praxe z realizace programů

Program My nechceme kouřit ani pasivně

- program autorky MUDr. Gabriely Černohousové z okresní hygienické stanice v Blansku (projekt podpořený MZČR). V Pardubickém kraji je tento program realizován od roku 2003, kdy byl nabídnut přednostně MŠ zapojeným v projektu "Zdravá MŠ".

KHS Pk zrealizovala metodický seminář pro učitelky z MŠ a vybavila je metodikou programu. Metodika obsahovala základní informace pro učitele, pracovní listy pro děti a dotazníky pro rodiče. Vzhledem k tomu, že se jedná o časově ohraničený 3 měsíční program završený tematickou besídkou pro rodiče, obdržely děti i pěkné věcné ceny (omalovánky, pastelky atp.). Na fotografiích jsou děti při hraní scénky O cigaretě Retce, kterou si nacvičily dle scénaře (součást metodiky). Děti tak rodičům ukázaly, že si uvědomují rizika nedobrovolného vdechování cigaretového kouře a jak jsou těmito riziky ohroženy, pobývají-li v zakouřených prostorách. Besídka byla pro rodiče obohacena o krátkou odbornou přednášku o kouření a o tom, jak je pro děti významné, aby jejich postoj ke kouření byl odmítavý. Rodiče si mohli nechat při té příležitosti změřit krevní tlak a odnést si některé edukační materiály. Jak rodičům, tak učitelkám MŠ jsme poděkovali za zodpovědný přístup  k výchově k nekouření a podporu programu.

Nejvíce MŠ se zapojilo na Chrudimsku, kde se vzorovou MŠ stala Zdravá MŠ Dr. Malíka ve "Zdravém městě" Chrudimi. Mezi další MŠ, kde byl program úspěšně realizován v celém rozsahu byla MŠ Závodu Míru v Pardubicích a MŠ na Vančurově ulici v Lanškrouně.

Fotografie z besídky v MŠ při realizaci programu "My nechce kouřit ani pasivně"

 

Fotografie z besídky pro rodiče dětí z MŠ Dr. Malíka v Chrudimi ( 16.2.2004), kde se do projektu aktivně zapojila Střední zdravotnická škola v Chrudimi inspirována scénářem z videokazety O cigaretě Retce zde vznikl soubor "Zdravušky". Zdravušky v kostýmech představují orgány v těle (srdíčko, plíce, zoubek). V bílém kostýmu s hnědou čepičkou je zlá cigareta Retku. Dětem je amatérskými herci zahrána scénka, jak cigareta škodí lidem. Během projektu jsou MŠ po celou dobu jeho trvání tematicky vyzdobeny.


 

 

Na motivy původního programu My nechceme kouřit ani pasivně (MUDr. Černohousová, OHS Blansko) a navazujícího programu Normální je nekouřit pro I. stupeň ZŠ (PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, PedF Masarykova
univerzita, Brno) přepracoval SZÚ Praha v r. 2017.

 

 

Program Kouření a já

- V návaznosti na metodické semináře k  programu "Kouření a já", pořádané KHS Pk pro pedagogy II. stupně ZŠ v rámci výchovy dětí k nekuřáctví, byla na podporu realizace tohoto programu vyhlášena soutěž pod názvem "Kouření a já aneb dělá cigareta image?" Soutěže se mohly zúčastnit kterékoli základní školy Pardubického kraje a soutěžilo se v kategorii výtvarné, literární i dramatické. Vyhlášení vítězů proběhlo ve slavnostní atmosféře u příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne a na vítěze čekaly pěkné ceny. Ceny do souteže byly pořízeny z dotačního programu MZČR a od sponzorů akce. Hlavním sponorem soutěže se stala Pojišťovna České spořitelny.

Více se o této akci dozvíte, a přehled vítězů soutěže naleznete, na internetové adrese:

www.khspce.cz/index.php ->

Pozvánka na akci:

Fotografie z akce: na fotografii v pravo současný starosta města Pardubic Ing. Deml

v porotě zasedli zprava: Mgr. Petra Zahradníková (dramatický obor na ZUŚ Pardubice), MUDr. Věra Faierajzlová, CSc. (KHS Pk, vedoucí odboru popdpory zdraví), Mgr. Hana Lichtenbergová (výtvarný obor, ZUŠ Pardubice), Ing. Vladimír Kraják (ředitel ZÚ se sídlem v Pardubicích), Mgr. Liedermanová (sociální odbor KÚ Pk), Mgr. Jiřina Ludvíková (krajský protidrogový koordinátor v Pk).

soutěžní družstvo a jedna z vítězek (2. místo v kategorii hudebně- dramatické, starší žáci):

 

Zvukový záznam z akce pořízený Českým rozhlasem Pardubice (MP3, 294 MB):

zvukový záznam z akce-rozhovor redaktorky Marcely Zemanové se soutěžícími.mp3

 


Příklady dobré praxe z přednáškové činnosti

Přednášky a besedy realizované Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje (v časovém rozsahu  alespoň 2 x 45 minut). Přednášky jsou obvykle doprovázeny projekcí, měřením CO z objemu plic, ukázkami efektu kouření na mechanických pomůckách a předáváním edukačních materiálů. Zájemcům je nabízen dotazník závislosti na nikotinu (dle Fagerstroma) a kontakty na odbornou pomoc.

Příklad osnovy besedy s dětmi:

- proč si budeme povídat o kouření (kolik lidí kouří)

- kouření je škodlivé, může způsobit nemoc (víme jaké např.?)

- jaký je kuřák (popište kuřáka...)

- na kouření se umírá (víte kolik lidí zemře v důsledku kouření)

- je kouření pro děti více nebezpečné než pro dospělé?

- proč má význam být zdravý?

- proč lidé kouří (pozitiva versus negativa)

- historie kouření aneb jak to vlastně začalo

- kouří více dospělí nebo děti?

- je kouření moderní?

- znáte někoho kdo kouří? Proč nemůže přestat kouřit aneb co víme o závislosti?

Příklad povídání o kouření pro děti 4.-5. tříd:

- pohádka o závislosti ( dle metodiky programu Normální je nekouřit), rozbor pohádky

- jak rychle vzniká závislost

- co udělám, když mi někdo nabídne cigaretu (možné hraní scének)

- kouření je nemoc, nemusí bolet a nemusí být vidět, může být smrtelná

- ukázky obrázků pošozených orgánů, ukázky s metodickými pomůckami (maminka Zuzanka, mechanický kuřák a jeho plíce)

Příklad obsahu přednášky pro 6. -7 třídy:

- význam zdraví a jeho hodnota v životě člověka

- víme, co kouř obsahuje a co způsobuje

- kouř škodí mne i mému okolí

- kouření už není moderní

- kouření je nemoc, ale dá se léčit

- umím se rozhodnout

Příklad obsahu přednášky pro 8. -9 třídy:

- kouření- Dg. F.17

- nikotin je jed, jeho vliv na organismus

- závislost, čím je podmíněná, jak rychle vzniká, rozdíly mezi fyzickou a psychickou závislostí

- tabáková směs a obsah kouře, aktivní a pasivní kouření

- zdravotní rizika (ukázky fotografií, videa), komentář

- kouření není věcí jednotlivce, ekonomika a argumenty, sociální a ekologické aspekty, vliv reklamy

- rozhodnout se musí každý sám-přijetí zodpovědnosti

-předání důležitých kontaktů

Ohlasy z dotazníků dětí na přednášku - příklad:

Fotografie z přednáškové činnosti:

 

Řekni drogám NE!

Už sedmnáctým rokem zavítají do základních a středních škol v Praze a velkých městech České republiky odborníci na drogovou závislost. V roce 2011 je plánováno na 150 setkání. Pořady mají akreditaci MŠMT ČR.

Komponovaný charakter znamená, že po úvodním krátkometrážním filmu, který poskytne dramatickou formou základní pohled na problematiku drogových závislostí (v roce 2011 zachycuje aktuální drogovou situaci na českém trhu), mají účastníci přímý kontakt s výše jmenovanými odborníky. Ti posluchačům poskytnou kvalifikované aktuální informace a zodpoví dotazy jak v ústní, tak i v písemné formě. Během pořadu odborníci upozorní také na to, že je možné se jich (i anonymně) zeptat na otázky týkající se dané problematiky i prostřednictvím webových stránek www.reknidrogamne.cz (např. studenti, kteří se nestihnou zeptat během pořadu, stydí se, apod.). Zpestřením pořadu je vystoupení známého zpěváka, herce či sportovce, který hraje klíčovou roli svými protidrogovými postoji umožňujícími dětem a dospívající mládeži pozitivní vzorovou identifikaci.

Cílem strukturované diskuse je hlavně posilování protidrogových postojů a nácvik řešení situací při setkání s drogou, včetně podpory asertivního chování vedoucího k jednoznačnému odmítnutí drog. Cílem pořadů, stejně tak i ostatních projektových aktivit, je tedy snížení rozsahu zneužívání drog v rizikové populaci dětí a dospívající mládeže a snižování nadbytečných výdajů základního fondu zdravotního pojištění na léčbu závislostí samotných a souvisejících onemocnění.

Program doporučujeme...čti více o pořadu usktečněném dne 13.5.2011 ve Slatiňanech (DOC).

Informace pro ředitele škol a školní metodiky prevence v roce 2011 - nabídka zde! (DOC 10,5kB)

 

 


Efektivita programů

Prevence závislostí je (dle Nešpora, 1991):

- předcházet tomu, aby žáci zneužívali návykové látky včetně alkoholu a tabáku

- jestliže to není možné, posunout setkání s návykovými látkami, včetně tabáku

- omezit experimentování s návykovými látkami, když už k němu dochází

- předcházet zdravotnímu poškození, včetně závislosti

Efektivní preventivní programy jsou zaměřeny nejen na zvýšení znalostí, ale především na postoje žáků a jejich chování. To je jednoznačně náročnější, než jen zvýšit informovanost. Výzkumy bylo ověřeno, že znalosti a chování spolu nekorelují, nemají souvislost. Je tedy nutné zaměřit se v efektivních programech na změnu chování. Jeden z úspěšných postupů, jak ovlivňovat nekuřáckou výchovu u dětí, ale především u dospívajících je "peer-program". Program, kdy na žáky působí jejich vrstevník, který je předem proškolen a souhlasí s aktivní činností v programu. Slovo "peer" znamená však nejen vrstevník, ale někdo, s nímž se cílová populace může ztotožnit.

Předpoklad efektivity programů primární prevence:

- Začít s programem 2-3 roky před první zkušeností s drogou  (tj. u tabáku7-8 let)

- Interaktivní, peer program

- Zařazení do kurikula školy, realizace dle lokálních podmínek

- Systematická návaznost programu, ne jednorázové aktivity

"Myslíš-li na rok dopředu, zasaď zrno, myslíš-li na pět let dopředu, zasaď strom, myslíš-li na celý život, vychovávej." (in Nešpor, 1991)

 

Efektivita programu My nechceme kouřit ani pasivně

Hodnocení projektu vychází z dotazníků vyplňovaných rodiči na počátku projektu a po jeho ukončení. Cílem bylo zjistit kuřácké chování v rodinách předškolních dětí před zahájením výchovného programu a změny, které nastaly v chování těchto rodin po ukončení programu.Návratnost dotazníků na konci programu byla 83% a představovala spolupráci 174 (144) rodičů a jejich dětí (rodin) ze tří mateřských škol (MŠ Dr. Malíka v Chrudimi, MŠ Závodu Míru v Pardubicích a MŠ v Lanškrouně na Vančurově ulici)
Výběrem z hodnocení efektivity programu provedeného KHS Pk:
  • podíl kouřících rodičů klesl o 11%
  • podíl rodičů, kteří nikdy nebudou kouřit v přítomnosti dětí se zvýšil o 20%
  • o zanechání kouření přemýšlelo 83% rodičů z těch rodičů, kteří v době programu kouřili

 

Efektivita programu Kouření a já

Evaluační hodnocení programu Kouření a já po roce od jeho zavedení v základních školách v Chrudimi na základě dotazníkového šetření provedeného v šesti ZŠ. Dotazníkem bylo osloveno celkem 456 dětí 6.-9. tříd.

Stáhněte si dokument hodnocení programu (zpracovala Dita Jirásková, detašované pracoviště ZÚ v Chrudimi):

Výběrem z hodnocení:

  • v 6. - 9. třídách kouřilo v roce 2006 25% dětí
  • důvodem proč začínají kouřit je ve 45% přizpůsobení se partě, v 35% z nudy
  • zarážející je odpověď 7% dětí, které uvedly, že kouří při pití piva, 20% ze stresu, 75% v partě
  • 79% z nich si přeje přestat kouřit
  • pozitivní posun v postojích dětí 6-9. tříd nebyl po jednom roce po zavedení programu v Chrudimi prokázán, o 3% se zvýšil podíl těch dětí, které jsou zásadně proti kouření

Z výsledků miniprůzkumu provedeného v chrudimských základních školách je patrné, že programy výchovy k nekuřáctví musí být realizovány již v nižších ročnících. Zároveň je však nutné zařazovat program do výuky pravidelně a dlouhodobě. Z dotazníkového šetření provedeného v Chrudimi nevyplývá, jak často byl program do výuky zařazen a zda se pracovalo dle metodického plánu doporučeného autory programu. Efektivita programu  Kouření a já byla v ČR pilotně ověřena (plánujeme tuto studii zveřejnit).

 

 

Efektivita programu Nekuřácké zdravotnictví

Program Nekuřácké zdravotnictví byl v Pardubickém kraji poprvé realizován na Střední zdravotnické škole ve Svitavách v letech 2001-2005. V roce 2003 byla metodika programu nabídnuta i ostatním středním zdravotnický m školám v Pardubickém kraji, tedy SZŠ v Pardubicích, Ústí nad Orlicí a Chrudimi.  Program byl evaluován ve Svitavách a Ústí nad Orlicí prostřednictvím dotazníků vyplňovaných v průběhu studia. Hodnotily se postoje  a znalosti studentů ve vztahu ke kouření před zahájením programu v I. ročnících, následně ve 3. ročnících studia a v maturitních ročnících. Porovnávány byly soubory tříd, kde program probíhal a sobory kontrolních tříd, kde se dle metodiky programu nevyučovalo. S výsledky hodnocení programů se můžete seznámit zde:

Efektivita programu Normální je nekouřit

Dosavadní zkušenosti v rámci pilotního ověření programu v prvních čtyřech ročnících základní školy naznačují, že se prokazatelně zvyšují znalosti dětí o zdravotním riziku kouření. Naopak u hodnocení postojů ke kouření a chování dětí (první kuřácké pokusy) je rozhodující vliv rodiny: významné rozdíly mezi dětmi z kuřáckých a nekuřáckých rodin.

Ve 4. ročníku pilotních tříd zkusilo kouřit 8% dětí, jejichž rodiče nekouří a téměř 19% dětí, jejichž rodiče kouří. V 5. ročníku těmi, kdo jim nabídli první cigaretu, byli nejčastěji (téměř v 50%) rodiče, prarodiče či další příbuzní (strýc, teta). Podle sdělení dětí zařazených do kontrolované studie programu jsou téměř 2/3 exponovány vlivu kouřících rodičů či prarodičů. V širším příbuzenstvu, se kterým je dítě v kontaktu je kuřáckým modelům chování  vystaveno 75% dětí mladšího školního věku. Rodiče-kuřáci i nekuřáci- v anketních dotaznících obvykle shodně tvrdí, že by si nepřáli, aby jejich děti kouřily, a tvrdí že své děti před pasivním kouřením chrání. (text převzat z 5. dílu metodického manuálu- publikace Normální je nekouřit)

V Pardubickém kraji bylo zapojeno 20 základních škol do 2. ověřovací studie programu (2006).

 


Semináře pro pedagogy:

Semináře k programu Kouření a já :

V Pardubickém kraji se uskutečnilo v letech 2003 -2007 celkem 5 metodických seminářů a 1 konzultační setkání pro pedagogy, kteří s programem pracují. V Pardubickém kraji je metodikami programu vybaveno do roku 2010 celkem 55 zařízení (školy). Většina z nich diponuje komoletním programem, tj, metodikami pro 6.-9. třídu.

Semináře protidrogové prevence Filia:

Metodické semináře vzdělávacího institutu protidrogové prevence FILIA jsou dvoudenní semináře v rozsahu 16 hodin. Zahrnují úvod do problematiky drogových závislostí, příklady a ukázky metodického vedení práce s dětmi a předání metodik. V Pardubickém kraji je proškoleno do roku 2009 78 pedagogů z 68 škol a školských zařízení.

Fotografie ze semináře:

KHS Pk, prosinec 2007:

 

Seminář Normální je nekouřit

V Pardubickém kraji se v dubnu 2010 uskuteční v pořadí jižtřetí metodický seminář pro učitele na I. stupni ZŠ.

Prohlédněte si seznam škol, které v Pardubickém kraji již disponují metodikami programu Normální je nekouřit

Prohlédněte si fotografie ze semináře uskutečněného v listopadu 2008 na KHS Pk. Přednášející PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková-autorka programu (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně):

 


Veřejné aktivity

Kampaň uspořádaná ke Světovému dni bez tabáku - pozvánka ze dne 31.5.2011

 

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání