Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Závislosti

Tabák

Na této stránce Vám budeme přinášet informace, které se týkají nikotinismu v širokých souvislostech. Informací, které bychom Vám chtěli k této problematice sdělovat je velké množství, proto je budeme zařazovat postupně.

Obsah této stránky:


Co jste možná nevěděli o tabákovém kouři

Skladba tabákového kouře

Složení tabákového kouře je závislé na řadě faktorů. Zejména je to druh tabáku a jeho zpracování, způsob hnojení, vliv hraje také typ zvoleného cigaretového papíru, filtru a různé tabákové příměsi.
Celkem je v tabákovém kouři přítomno více než čtyři tisíce chemických látek, z toho několik desítek kancerogenů. Do cigaret jsou přidávány i další chemické látky, které upravují vůni, chuť a zvyšují uvolňování nikotinu (čpavek). K nejvýznamnějším kancerogenům patří zejména směs polycyklických uhlovodíků, které vznikají při spalování organické hmoty. Mezi další látky s kancerogenním účinkem, které jsou obsaženy v tabákovém kouři, jsou řazeny např. benzpyren, chinolin, některé nitrosaminy, arsen, tetrakarbonylnikl a jiné.
Tabákový kouř obsahuje i látky toxické, dráždivé a kokancerogenní. Mezi látky vysloveně toxické patří alkaloidy, nikotin, myosmin, anabasin a některé dusíkaté báze (pyridin, pyridolin, pikolin, lutidin). Nejúčinnější z těchto látek je nikotin, který poškozuje funkci autonomního nervstva a může vést až ke smrti v důsledku ochrnutí dýchacího centra. Jeho smrtelná dávka je 50 – 60 mg. Z kouře jedné cigarety kuřák inhaluje 1 až 3 mg nikotinu. Dalšími toxickými složkami tabákového kouře jsou oxid uhelnatý (vzniká nedokonalým spalováním tabáku a cigaretového papíru), oxid uhličitý, aceton, toluen, formaldehyd, fenol, katechol, metylchlorid, kadmium.
Dráždivé látky jsou především formaldehyd, acetaldehyd, aceton, akrolein, metanol, sirovodík, kyselina mravenčí, kyselina mléčná, kyselina octová a oxidy dusíku.
Kokancerogeny jsou látky, které samy nemají schopnost vyvolat nádorové bujení, ale jejich přítomnost stimuluje účinnost vlastních kancerogenů. Mezi kokancerogeny patří krotonový olej, fenoly a některé mastné kyseliny. (Novák, 1980)
Toxické a kancerogenní látky cigaretového kouře (podle NIOSH - Národního institutu pro hodnocení zdravotních rizik a EPA - americké agentury pro ochranu přírody):
Pozn.: lze stáhnout jako obrázek
 
 
 
Prezentace v pdf. _ Tabákový kouř a jeho rizika - toxické látky znečišťující ovzduší
Vloženo 20.1.2012

Kouření v těhotenství

V Čes­ké republice má kuřáckou anamnézu v průměru 40 % žen. Nicméně jsou velké geografické rozdíly v prevalenci kouřících těhotných žen: zatímco na jižní Mo­ravě kouří během celého těhotenství cca 5–8 % žen, v Pra­ze kouří asi pětina a v severních Čechách dokonce až čtvr­tina všech těhotných...(viz odborný článek Interní medicína 2/2003).

Kouření cigaret, je pokládáno za nejčastější závažný rizikový faktor ovliv­ňující reprodukci významné části světové populace.

Řada chemických látek prochází placen­tární bariérou do krevního oběhu plodu. V pupečníkové kr­vi jsou detekována rezidua nikotinu i jeho metabolitu ko­tininu, oxidu uhelnatého (vázaného na hemoglobin), olo­va, polycyklických aromatických uhlovodíků, specifických nitrosaminů. Jiné látky (např. kadmium) dokáže placenta zadržet, ale může být jimi toxicky poškozena s následným narušením fyziologických funkcí.

U gravidních kuřaček je udáván vyšší výskyt mimoděložních těhotenství, spontánních potratů, ab­rupce placenty, polyhydramnionu, placenta previa, předčas­ného protržení plodových blan a předčasných porodů. Někte­ré z těchto komplikací jsou s dalším vývojem plodu neslučitel­né, jiné se podílejí na tom, že novorozenci kouřících žen bývají nezralí, případně se rodí s vrozeným poškozením.

Stav hypoxie (nedostetečné okysličení organismu) přetrvává u prenatálně exponovaných no­vorozenců i po porodu, neboť spolu s tělesným růstem je zpomalen i růst a vývoj vnitřních orgánů, především plic.

Nejčastějším následkem kouření ženy v těhotenství je

  • proporcionální růstová retardace novorozence narozeného v termínu, pro niž nemáme jiná vysvětlení. Projevuje se sní­žením porodní hmotnosti (v průměru o 100 až 300 gramů) zkrácením tělesné délky, obvodu hlavičky a obvodu hrud­níku.
  • Dvojnásobně je zvýšeno riziko narození dítěte s po­rodní hmotností nižší než 2 500 gramů. Ke zpomalení tělesného vývoje plodu, které bývá někdy označováno také jako „fetální tabákový syndrom“, přispívá hypoxie a hyponutrice plodů chronických kuřaček. Ze známých látek se podílí va­zokonstrikční účinek nikotinu (trvající cca 30–45 minut po vykouření každé jednotlivé cigarety), přestup oxidu uhelna­tého placentou a jeho vazba na fetální hemoglobin, případ­ně toxické poškození placenty (např. kadmium vyvolává cévní změny s následnou nekrotizací tkáně).
  • Četné epidemiologické studie však našly o 10 % až 30 % vyšší výskyt některých vrozených vývojových vad (malformace končetin, rozštěpy patra, vrozené srdeční vady). Řada dal­ších studií nachází naopak významnější vliv kouřících ot­ců (na výskyt malformací neurální trubice, rozštěpů patra, hydrocefalu, defektu komorového septa, uretrální stenózy, Downova syndromu).
  • Četné epidemiologické studie popisují dvakrát až tři­krát častější výskyt syndromu náhlé smrti (SIDS) u dětí, narozených kuřačkám. SIDS je pokládán za klinický pro­jev dvou problémů: poruch ve vývoji řízení činnosti srdce a dýchacích orgánů a reakce na akutní hypoxii.
  • Děti exponované prenatálně cigaretovému kouři mívají častěj­ší výskyt zhoubných nádorů v dětství, také poruchy štítné žlázy a odchylky až poruchy mentálního vývoje.

    Více informací naleznete v odborném článku »zde.


Vodní dýmka a její rizika

Vodní dýmka může navozovat dojem zdravějšího kouření zejména proto, že ke vdechování kouře dochází po kontaktu kouře s vodou a také proto, že ke spalování směsi dochází při nižší teplotě hoření. Atraktivní je na vodní dýmce mnohdy sladká, často ovocná chuť dýmu tvořená drtí z cukrové třtiny, melasy (vedlejší produkt při výrobě cukru) a umělých příchutí. Tabákové směsi obsahují nikotin, který je vysoce návykový, ale ani bylinné směsi, které tabák neobsahují nejsou bez rizika! Kouření vodní dýmky s sebou nese nezanedbatelná zdravotní rizika. Čti více...zde

Pod odkazem další materiály ke stažení naleznete banner o vodní dýmce "Sladké vábení"- zdroj SZÚ (2009)

Přečtěte si také » odborný článek o vodní dýmce prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc. z Lékařské fakulty MU v Brně (PDF 80kB).


Elektronická cigareta

Odborný článek- převzato z ČLČ (Časopis lékařů českých, 2012)

Vloženo 14.12.2012

Přestože je v názvu výrobku cigareta, nejedná se o tabákový výrobek, ale kuřáckou pomůcku.
V České republice byl v létě 2009 schválen zákon (zákon č. 305/2009 Sb.), který elektronickou cigaretu definuje a vymezuje podmínky používání a prodeje. V různých zemích je na elektronickou cigaretu nahlíženo různě. Zatímco např. v Belgii, Dánsku nebo Francii je v legislativě elektronická cigareta schválena jako léčivý přípravek¹, ve Švýcarsku a Turecku je její užívání zcela zakázáno. Úřad pro kontrolu léčiv a potravin v USA (FDA) zakazuje výrobu a distribuci ochucených cigaret, včetně elektronických. Používání elektronických cigaret zakázaly i některé letecké společnosti na palubách svých letadel (např. Lufthansa).
Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje kontrolu nad prodejem elektronických cigaret a nepovažuje tento výrobek za účinný prostředek léčby závislosti na tabáku. Bezpečnost výrobku nebyla prokázána. Kvalita však je obvykle různorodá, na našem trhu se jedná téměř vždy o výrobek z Číny. Elektronická cigareta nebyla schválena jako bezpečná, přestože její nebezpečnost je ve srovnání s užíváním tabákových výrobků nižší.

O původu elektronické cigarety, jejím složení a riziku se dočtete více zde .

Srovnání obsahu vybraných typů el. cigaret a tabákového kouře - laboratorní analýza (pdf.)

Vloženo 28.6.2013


Epidemiologická fakta (souhrn z průzkumů)

V ČR je ¼ miliónů kuřáků mladších 18 let

1/3 dětí v ČR utrácí své peníze za tabák

53 %  13-15letých kuřáků si přeje přestat kouřit (studie SZÚ)

16 % celoživotních kuřáků umírá na karcinomy plic

Kuřáctví způsobuje 25 % všech nádorových onemocnění. Lze tedy říci, že až ¼ výdajů ze zdravotního pojištění vynaložených na léčbu nádorů, by vynaložena nemusela být, pokud by lidé nekouřili.

75 % všech chronických onemocnění průdušek  a plic je vyvolána kouřením tabáku

Každý druhý kuřák má poškozen cévy

Poruchy erekce jsou z 20 % zapříčiněny kouřením

Bylo prokázáno, že kouření cigaret snižuje u žen schopnost otěhotnět (kratší folikulární cyklus)

U mužů kouření zhoršuje kvalitu spermií

Na psychiatrických odděleních nemocnic je 80% podíl kuřáků

Kuřáctví má úzký vztah k depresi

Ve 20. století měl tabák na svědomí předčasnou smrt 75 miliónů lidí na světě, tj. více obětí, než kolik měly na svědomí obě světové války dohromady

V české populaci kouří více lidé s nižším vzděláním. Se vzdělaností podíl kuřáků klesá.

Většina kuřáků, která v současnosti kouří, by raději nekouřila, pokud by se tito lidé mohli znovu rozhodnout

Kuřáctví těhotných žen je hazard se zdravím dítěte a rizikem porodních komplikací

 

 

Vývoj prevalence kuřáctví

 Užívání tabáku v České republice 2017 (PDF)

Výzkumná zpráva SZÚ, autorský kolektiv: Alena Váňová, Miroslava Skývová, Marek Malý

Vloženo 21. 8. 2019

Výzkumná zpráva Státního zdravotního ústavu Praha, 2010

 

Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr sadílek, PhDr. Ladislav Csémy


Odborné články

  • Rizika závislosti těhotných žen na návykových látkách (PDF)

          - odborný článek prof. Drahoslavy Hrubé a Prof. Zuzany Brázdové na téma prevence


Materiály ke stažení

 

Co je Česká koalice proti tabáku, její aktivity a preventivní programy...více v souboru ke stažení:

Výskyt nádorů průdušnice, průdušek a plic u mužů a žen v Pardubickém kraji
Zobrazený graf vystihuje situaci ve výskytu nádorů v letech 1995 – 2000 v absolutních číslech. Graf vlevo zobrazuje počet všech onemocnění zhoubnými nádory v Pardubickém kraji u obou pohlaví, graf vpravo celkový výskyt všech typů zhoubných nádorů průdušnice, průdušek a plic u mužů a žen v Pardubickém kraji v daném roce.

Zelená kniha
– dokument o kontrole tabáku ve světě, problematika pasivního kuřáctví a zdravotní politika

Průzkum kuřáctví v Pardubicích v roce 2002

Průzkum provedený KHS ve spolupráci se SOŠ sociální v Pardubicích na reprezentativním  vzorku městské populace. Cílem průzkumu bylo zjistit, jaký je počet kuřáků ve městě, a co si kuřáci myslí o kouření ve veřejných prostorách. Stručný souhrn výsledků naleznete v souboru, který si můžete stáhnout zde:

Proč by ženy neměly kouřit - stručný souhrn argumentů

Proč by muži neměli kouřit - stručný souhrn argumentů

Proč by děti neměly kouřit - ani pasivně: stručný souhrn argumentů

Co by měly vědět nastávající maminky -barevný edukační materiál určený zejména mladým dívkám a ženám, které plánují těhotenství (skládačka formátu A4¨) 

Sladké vábení - banner o vodní dýmce


Dotazníky

Kouříte Vy sami nebo někdo z Vašeho okolí? Vytiskněte si dotazníky, které pomohou určit míru Vaší fyzické závislosti na nikotinu. Dotazníky, které zde uvádíme jsou běžně využívány v poradnách a centrech léčby závislosti na tabáku. Pomáhají orientačně určit, jaký zvolit při odvykání kouření způsob a míru pomoci na cestě k nekuřáctví. Hodnoty dosažené v dotaznících odpovídající střední a vyšší závislosti na nikotinu by Vás měly nasměrovat k dborné pomoci. Odbornou pomoc naleznete na www.odvykani-koureni.cz ->.

Soubory ke stažení:

Dotazník závislosti na cigaretách (CDS) - doplňuje dotazník závislosti na nikotinu (pdf.)

CDS pokrývá jednotlivé složky závislosti: nutkání kouřit, abstinenční symptomy, ztráta kontroly, změněné vnímání času, snížený zájem o jiné aktivity, užívání přes vědomí rizika.

CDS - jak vyhodnotit výsledek testu (pdf.)

Aktualizováno dne 9.4.2014

 

 


Kvíz o tabáku a kuřáctví

Je vhodný pro všechny věkové kategorie přibližně od 10 let.

Vyzkoušejte si své znalosti a poznatky z problematiky tákající se kouření. Kvíz obsahuje celkem 13 základních otázek s vyhodnocením správných odpovědí. Otázky se týkají historie i současnosti, složení tabákového kouře, škodlivosti kouření, ale také nákladů a výdajů. Ke kvízu lze využít i navržené ohodnocení úrovně znalostí. Kvíz byl vypracován odborným pracovníkem na danou problematiku u příležitosti Světového dne bez tabáku. Lze jej využít jako doplněk při výuce, při realizaci kampaní, osvětovách akcí, dnů zdraví atp.

Kvíz ke stažení » zde v PDF (91kB)

 Na téma tabák a látky v něm obsažené si můžete stáhnout v PDF » křížovku a osmisměrku, je poučná pro děti i dospělé!

Aktualizováno 17. 8. 2017

 


FOTOGALERIE

fotogalerie
počet fotografií: 3
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání