Výchova ke zdraví

logo

Info

vzp2

Závislosti

Tabák

Na této stránce Vám budeme přinášet informace, které se týkají nikotinismu v širokých souvislostech. Informací, které bychom Vám chtěli k této problematice sdělovat je velké množství, proto je budeme zařazovat postupně.

Obsah této stránky:


Co jste možná nevěděli o tabákovém kouři

Skladba tabákového kouře

Složení tabákového kouře je závislé na řadě faktorů. Zejména je to druh tabáku a jeho zpracování, způsob hnojení, vliv hraje také typ zvoleného cigaretového papíru, filtru a různé tabákové příměsi.
Celkem je v tabákovém kouři přítomno více než čtyři tisíce chemických látek, z toho několik desítek kancerogenů. Do cigaret jsou přidávány i další chemické látky, které upravují vůni, chuť a zvyšují uvolňování nikotinu (čpavek). K nejvýznamnějším kancerogenům patří zejména směs polycyklických uhlovodíků, které vznikají při spalování organické hmoty. Mezi další látky s kancerogenním účinkem, které jsou obsaženy v tabákovém kouři, jsou řazeny např. benzpyren, chinolin, některé nitrosaminy, arsen, tetrakarbonylnikl a jiné.
Tabákový kouř obsahuje i látky toxické, dráždivé a kokancerogenní. Mezi látky vysloveně toxické patří alkaloidy, nikotin, myosmin, anabasin a některé dusíkaté báze (pyridin, pyridolin, pikolin, lutidin). Nejúčinnější z těchto látek je nikotin, který poškozuje funkci autonomního nervstva a může vést až ke smrti v důsledku ochrnutí dýchacího centra. Jeho smrtelná dávka je 50 – 60 mg. Z kouře jedné cigarety kuřák inhaluje 1 až 3 mg nikotinu. Dalšími toxickými složkami tabákového kouře jsou oxid uhelnatý (vzniká nedokonalým spalováním tabáku a cigaretového papíru), oxid uhličitý, aceton, toluen, formaldehyd, fenol, katechol, metylchlorid, kadmium.
Dráždivé látky jsou především formaldehyd, acetaldehyd, aceton, akrolein, metanol, sirovodík, kyselina mravenčí, kyselina mléčná, kyselina octová a oxidy dusíku.
Kokancerogeny jsou látky, které samy nemají schopnost vyvolat nádorové bujení, ale jejich přítomnost stimuluje účinnost vlastních kancerogenů. Mezi kokancerogeny patří krotonový olej, fenoly a některé mastné kyseliny. (Novák, 1980)
Toxické a kancerogenní látky cigaretového kouře (podle NIOSH - Národního institutu pro hodnocení zdravotních rizik a EPA - americké agentury pro ochranu přírody):
Pozn.: lze stáhnout jako obrázek
 
 
 
Prezentace v pdf. _ Tabákový kouř a jeho rizika - toxické látky znečišťující ovzduší
Vloženo 20.1.2012

Vodní dýmka a její rizika

Vodní dýmka může navozovat dojem zdravějšího kouření zejména proto, že ke vdechování kouře dochází po kontaktu kouře s vodou a také proto, že ke spalování směsi dochází při nižší teplotě hoření. Atraktivní je na vodní dýmce mnohdy sladká, často ovocná chuť dýmu tvořená drtí z cukrové třtiny, melasy (vedlejší produkt při výrobě cukru) a umělých příchutí. Tabákové směsi obsahují nikotin, který je vysoce návykový, ale ani bylinné směsi, které tabák neobsahují nejsou bez rizika! Kouření vodní dýmky s sebou nese nezanedbatelná zdravotní rizika. Čti více...zde

Pod odkazem další materiály ke stažení naleznete banner o vodní dýmce "Sladké vábení"- zdroj SZÚ (2009)

Přečtěte si také » odborný článek o vodní dýmce prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc. z Lékařské fakulty MU v Brně (PDF 80kB).


Elektronická cigareta

Odborný článek- převzato z ČLČ (Časopis lékařů českých, 2012)

Vloženo 14.12.2012

Přestože je v názvu výrobku cigareta, nejedná se o tabákový výrobek, ale kuřáckou pomůcku.
V České republice byl v létě 2009 schválen zákon (zákon č. 305/2009 Sb.), který elektronickou cigaretu definuje a vymezuje podmínky používání a prodeje. V různých zemích je na elektronickou cigaretu nahlíženo různě. Zatímco např. v Belgii, Dánsku nebo Francii je v legislativě elektronická cigareta schválena jako léčivý přípravek¹, ve Švýcarsku a Turecku je její užívání zcela zakázáno. Úřad pro kontrolu léčiv a potravin v USA (FDA) zakazuje výrobu a distribuci ochucených cigaret, včetně elektronických. Používání elektronických cigaret zakázaly i některé letecké společnosti na palubách svých letadel (např. Lufthansa).
Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje kontrolu nad prodejem elektronických cigaret a nepovažuje tento výrobek za účinný prostředek léčby závislosti na tabáku. Bezpečnost výrobku nebyla prokázána. Kvalita však je obvykle různorodá, na našem trhu se jedná téměř vždy o výrobek z Číny. Elektronická cigareta nebyla schválena jako bezpečná, přestože její nebezpečnost je ve srovnání s užíváním tabákových výrobků nižší.

O původu elektronické cigarety, jejím složení a riziku se dočtete více zde .

Srovnání obsahu vybraných typů el. cigaret a tabákového kouře - laboratorní analýza (pdf.)

Vloženo 28.6.2013

 

I N F O R M A C E Ministerstva zdravotnictví k uvádění elektronických cigaret na trh

Vzhledem k četným dotazům k tématu elektronických cigaret a jejich uvádění na trh v České republice předkládá Ministerstvo zdravotnictví z hlediska své působnosti následující informace k uvádění na trh výrobků typu elektronické cigarety.

Elektronická cigareta

Elektronická cigareta je definována v § 2 písm. j) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako „výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství tabákových výrobků“.

 

Elektronická cigareta je v principu elektronickým inhalátorem. Toto zařízení vytváří páru podobnou kouři zahřátím kapalné náplně (e-liquid), která se vdechuje.

Elektronická cigareta se skládá ze tří funkčních částí:

1 – baterie, včetně případné řídící a regulační elektroniky

2 – atomizér

3 – patrona (cartrige) s náplní (e-liquid)

V případě, že je atomizér vyroben v celku s patronou (cartrige), je nazýván cartomizér.

V mezinárodní odborné literatuře se pro výrobky typu elektronické cigarety používá někdy termínu ENDS (electronic nicotine delivery systems).

Kategorizace

Pro určení povinností souvisejících s uváděním elektronických cigaret na trh je určující, do jaké kategorie tento výrobek náleží.

Podle deklarovaného účelu lze elektronickou cigaretu kategorizovat jako:

a) léčivý přípravek v kombinaci se zdravotnickým prostředkem

V případě, že výrobce deklaruje účel použití elektronické cigarety jako pomůcky při odvykání kouření, je nutné na tento výrobek pohlížet v kontextu dvou právních předpisů, a to z toho důvodu, že odvykání kouření je léčba závislosti na návykových látkách, tedy léčba onemocnění. Nikotinové náplně, které této léčbě napomáhají, budou v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, léčivým přípravkem. Zařízení určené k inhalaci nikotinu, tj. vlastní elektronická cigareta potom bude podléhat zákonu č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť výrobky určené k podávání léčiva jsou podle uvedeného zákona zdravotnickým prostředkem.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v současné době nevede a ani v minulosti nevedl žádné registrační řízení o nikotinových náplních do elektronických cigaret. Na SÚKL jsou registrovány pouze jiné formy náhradní nikotinové terapie (žvýkačky, náplasti).

Vzhledem k tomu, že na trhu ČR není registrována žádná náplň jako léčivý přípravek, není ani zařízení určené k jeho podávání (elektronická cigareta) oznámeno na Ministerstvu zdravotnictví jako zdravotnický prostředek.

V případě registrace náplně jako léčiva je příslušným dozorovým orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv. V případě uvedení na trh elektronické cigarety jako zdravotnického prostředku vykonává státní dozor Česká obchodní inspekce.

 

b) obecný výrobek

 

ba) elektronická cigareta

 

Je-li účelem užití používání elektronické cigarety jako prosté alternativy klasické cigarety/jiného tabákového výrobku určeného ke kouření, uvádění elektronické cigarety na trh se bude řídit právními předpisy souvisejícími s bezpečností výrobků, tj. zejména zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Gestorem tohoto zákona je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dozorovým orgánem je v tomto případě Česká obchodní inspekce.

 

bb) náplně do elektronických cigaret (e-liquidy)

Na náplně, které obsahují nikotin, lze obecně nahlížet jako na nebezpečné chemické směsi, jelikož nikotin je závazně klasifikovanou nebezpečnou látkou (T+: R27, T: R25 a N: R51/53), pokud svým účelem použití nespadají do výše uvedené legislativy. Samotná klasifikace e-liquidů pak závisí na obsahu nikotinu ve směsi a to následovně (1)

 

směsi obsahující 0,1 - 1 % hmot. nikotinu se podle konvenční výpočtové metody klasifikují jako zdraví škodlivé;

směsi s obsahem 1-7 % hmot. nikotinu se podle konvenční výpočtové metody klasifikují jako toxické.

Na náplně (e-liquidy), jež neobsahují žádný nikotin, se musí pohlížet jako na chemické směsi, které mohou být potencionálně nebezpečné v závislosti na nebezpečných vlastnostech a obsahu dalších složek ve směsi.

Uvádění na trh nebezpečných chemických směsí upravuje zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), potažmo legislativa EU, kterou tento zákon implementuje či adaptuje, přičemž tento zákon ukládá povinnost osobě odpovědné za uvedení směsi na trh ji patřičně klasifikovat, označovat a balit, tzn., že obal výrobku musí být opatřen příslušnými výstražnými symboly, větami označujícími specifickou rizikovost a větami pro bezpečné nakládání, nebo například balení do obalu odolného proti otevření dětmi. Gestorem k tomuto zákonu je Ministerstvo životního prostředí.

(1) Limity se odvíjí od obsahu nikotinu. Vyplývají z konvenční výpočtové metody stanovené vyhláškou č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Výsledná klasifikace směsi může být odlišná, a to v závislosti na obsahu dalších nebezpečných složek ve směsi.

V souladu s ustanovením §22 chemického zákona a vyhlášky č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech, musí osoba odpovědná za uvedení na trh směsi, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, oznámit Ministerstvu zdravotnictví nejpozději do 45 dnů po jejím uvedení na trh, informace uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky prostřednictvím informačního systému, který je dostupný on-line na http://ozn.mzcr.cz -> . (Více informací na: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/sdeleni-k-plneni-oznamovaci-povinnosti-podle-%C2%A722-zakona-c350/2011-sb-_7018_1097_5.html ->).

V souladu s ustanovením §44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být látky a směsi (přípravky) klasifikované jako toxické, prodávány nebo jinak předávány osobám mladším 18 let a nesmí být dostupné v prodejních automatech.

Plnění povinností vyplývajících z chemického zákona dozoruje jak Česká inspekce životního prostředí, tak i orgány ochrany veřejného zdraví. Nakládání s látkami a směsmi klasifikovanými jako toxické (směsi s obsahem 1-7 % hmot. nikotinu) dozorují výhradně orgány ochrany veřejného zdraví.

Reklama na elektronické cigarety

Požadavky na reklamu na tabákové výrobky stanoví zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Tabákové výrobky jsou definovány v § 2 písm. u) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších zákonů, jako „tabákové výrobky určené ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud jsou vyrobeny zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného.“ S ohledem na skutečnost, že elektronickou cigaretu pod definici tabákových výrobků zahrnout nelze, protože neobsahuje tabák, lze dovodit, že povinnosti související s reklamou na tabákové výrobky se na obecné výrobky typu elektronické cigarety nevztahují.

Obecně však reklama, včetně reklamy na elektronické cigarety, podle § 2 odst. 4 citovaného zákona nesmí mj. podporovat chování poškozující zdraví. V této souvislosti je nutné uvést, že ze zdravotního hlediska rozhodně není používání elektronických cigaret resp. vdechování aerosolu vzniklé odpařováním e-liquidu neškodné.

V případě, že náplň do elektronické cigarety bude ze strany SÚKL registrována jako léčivý přípravek, budou se na ni vztahovat příslušná ustanovení zákona č. 40/1995 Sb. týkající se reklamy na humánní léčivé přípravky.

Gestorem k zákonu č. 40/1995 Sb. je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Elektronická cigareta a zákon č. 379/2005 Sb.

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné obsahuje ustavení týkající se zákazů a omezení prodeje elektronických cigaret a povinností osob je prodávajících. Zahrnuje také ustanovení týkající se zákazu kouření, která lze aplikovat i na užívání elektronické cigarety. Jedná se o stejná opatření, která platí i pro tabákové výrobky.

Požadavky týkající se živnosti – výroba a prodej nikotinových náplní

Vyrábět nebo uvádět na trh (prodávat) nikotinové náplně klasifikované jako toxické nebo vysoce toxické směsi může pouze osoba, která provozuje příslušnou vázanou živnost podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů (Příloha č. 2 k živnostenskému zákonu – Výroba nebezpečných látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické). Gestorem k živnostenskému zákonu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zveřejněný materiál převzat z www.mzcr.cz

Vloženo 23 .12 2013


Epidemiologická fakta

►První zkušenost dětí s cigaretou se za 5 let posunula průměrně ze 12 let dítěte na 10 let (srovnání oproti roku 2004)

10% 12-letých dětí v Praze kouří vodní dýmku!

V ČR je ¼ miliónů kuřáků mladších 18 let!!!

1/3 dětí v ČR utrácí své peníze za tabák!

53%  13-15 letých kuřáků si přeje přestat kouřit (dle SZÚ)

Ve 20. století měl tabák na svědomí 75 miliónů obětí, tj. více než 2 světové války dohromady

Kdybychom chtěli v roce 2010 ovlivnit rostoucí křivku trendu úmrtnosti na tabák, bylo pozdě již před 9 lety

Na AIDS ročně zemřou 3 milióny lidí ve světě.  Na tabák v roce 2010 zemře odhadem 6 miliónů lidí! Přesto výdaje na prevenci tabakismu jsou ve srovnání s výdaji na prevenci HIV minimální.

Dle studie Richarda Dolla provedené v letech 1951-2001 na 5000 lidech bylo zjištěno, že kouřením ztratí kuřák průměrně 10 let života

Kuřáctví způsobuje 25% všech nádorových onemocnění a léčba nádorů v ČR stojí 53 miliard ročně (z toho je ¼ výdajů zbytečně vynaložených!)

Ze zahraničních studií vyplynulo, že zákazem kouření v restauracích poklesly akutní infarkty myokardu  a cévní mozkové příhody. Pokles rizika je tedy po zanechání kouření okamžitý a již druhý den nekouření je riziko nižší o 30%!

 

 

Poruchy erekce jsou z 20% zapříčiněny kouřením

16% celoživotních kuřáků umírá na karcinomy plic

 

„Smrt ve vysokém věku je nevyhnutelná, v mladém věku je zbytečná.“

 

 

Poznámka administrátora: Údaje v odrážkách byly prezentovány na semináři Léčba závislosti na tabáku u dětí a adolescentů (Praha 2009, Králíková).

Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR, názory a postoje občanů ČR k problematice kouření (období 1997- 2009)

Výzkumná zpráva Státního zdravotního ústavu Praha, 2010

Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr sadílek, PhDr. Ladislav Csémy

Jiné studie a odborné zprávy:


Další materiály ke stažení

 

Co je Česká koalice proti tabáku, její aktivity a preventivní programy...více v souboru ke stažení:

Výskyt nádorů průdušnice, průdušek a plic u mužů a žen v Pardubickém kraji
Zobrazený graf vystihuje situaci ve výskytu nádorů v letech 1995 – 2000 v absolutních číslech. Graf vlevo zobrazuje počet všech onemocnění zhoubnými nádory v Pardubickém kraji u obou pohlaví, graf vpravo celkový výskyt všech typů zhoubných nádorů průdušnice, průdušek a plic u mužů a žen v Pardubickém kraji v daném roce.

Zelená kniha
– dokument o kontrole tabáku ve světě, problematika pasivního kuřáctví a zdravotní politika

Průzkum kuřáctví v Pardubicích v roce 2002

Průzkum provedený KHS ve spolupráci se SOŠ sociální v Pardubicích na reprezentativním  vzorku městské populace. Cílem průzkumu bylo zjistit, jaký je počet kuřáků ve městě, a co si kuřáci myslí o kouření ve veřejných prostorách. Stručný souhrn výsledků naleznete v souboru, který si můžete stáhnout zde:

Proč by ženy neměly kouřit - stručný souhrn argumentů

Proč by muži neměli kouřit - stručný souhrn argumentů

Proč by děti neměly kouřit - ani pasivně: stručný souhrn argumentů

Co by měly vědět nastávající maminky -barevný edukační materiál určený zejména mladým dívkám a ženám, které plánují těhotenství (skládačka formátu A4¨) NOVÉ

Sladké vábení - banner o vodní dýmce


Dotazníky

Kouříte Vy sami nebo někdo z Vašeho okolí? Vytiskněte si dotazníky, které pomohou určit míru Vaší fyzické závislosti na nikotinu. Dotazníky, které zde uvádíme jsou běžně využívány v poradnách a centrech léčby závislosti na tabáku. Pomáhají orientačně určit, jaký zvolit při odvykání kouření způsob a míru pomoci na cestě k nekuřáctví. Hodnoty dosažené v dotaznících odpovídající střední a vyšší závislosti na nikotinu by Vás měly nasměrovat k dborné pomoci. Odbornou pomoc naleznete na www.odvykani-koureni.cz ->.

Soubory ke stažení:

Dotazník závislosti na cigaretách (CDS) - doplňuje dotazník závislosti na nikotinu (pdf.)

CDS pokrývá jednotlivé složky závislosti: nutkání kouřit, abstinenční symptomy, ztráta kontroly, změněné vnímání času, snížený zájem o jiné aktivity, užívání přes vědomí rizika.

CDS - jak vyhodnotit výsledek testu (pdf.)

Aktualizováno dne 9.4.2014

 

 


Kvíz o tabáku a kuřáctví

Je vhodný pro všechny věkové kategorie přibližně od 10 let.

Vyzkoušejte si své znalosti a poznatky z problematiky tákající se kouření. Kvíz obsahuje celkem 13 základních otázek s vyhodnocením správných odpovědí. Otázky se týkají historie i současnosti, složení tabákového kouře, škodlivosti kouření, ale také nákladů a výdajů. Ke kvízu lze využít i navržené ohodnocení úrovně znalostí. Kvíz byl vypracován odborným pracovníkem na danou problematiku u příležitosti Světového dne bez tabáku. Lze jej využít jako doplněk při výuce, při realizaci kampaní, osvětovách akcí, dnů zdraví atp.

Kvíz ke stažení » zde v PDF (91kB)

 Na téma tabák a látky v něm obsažené si můžete stáhnout v PDF » křížovku a osmisměrku, je poučná pro děti i dospělé!

Aktualizováno 17. 8. 2017


Kde hledat nekuřácké restaurace?

Vyzkoušejte vyhledávač na internetové adrese: www.nekuracke-restaurace.cz -> , zadejte kraj, město nebo městskou část, případně typ zařízení a vyberte si ze seznamu.

 


Relaxační techniky pro každý den

Shon každodenního života, napětí a nervozita jsou snad všudypřítomné. Potýkáme-li se se skutečnými problémy, na straně jedné je máme zájem řešit, na straně druhé je naše psychika ovládána nepříjemnými stavy, které řešení problémů znesnadňují. Relaxační techniky, naučíme-li se je ovládat, významně přispívají zvládat každodenní život i abstinenci od návykových látek. Kuřáci, ktreří se někdy pokoušeli přestat kouřit,  dobře vědí, jak obtížné je překonávat nervozitu a jen "čekat" až to přejde. Mnozí z nich pak, i přes silný motiv nekouřit, se z těchto důvodů ke kouření vracejí, někdy s pocitem méněcennosti, apatie a obav zkusit znovu nekouřit. Řešení však existuje. Každý si může osvojit některou z relaxačních metod. Seznamte se, jak bojovat proti stresu v následujícím materiálu, který je ke stažení.

Ralaxační techniky pro každého (DOC)

Vloženo 21. 6. 2013

 


FOTOGALERIE

fotogalerie
počet fotografií: 3
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
ministerstvo zdravotnictví pk vzp

Vyhledávání